Black Ribbon
Thai English Japanese

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
ของ
บริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่งจำกัด


สถานที่ตั้งโรงงานลาดกระบัง
 เลขที่  410 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  ถนนฉลองกรุง  แขวงลำปลาทิว  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  10520

หมวดที่ 1

หมวดที่ 1 นโยบายทั่วไป
           เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจในแนวนโยบายทั่วไป บริษัทฯจึงขอประกาศให้ทุกคนทราบว่า พนักงานทุกคนหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฎิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย  ข้อบังคับ หรือประกาศต่าง ๆ ของบริษัท ฯโดยเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ตลอดจนยอมรับและเชื่อฟังคำสั่ง คำแนะนำตักเตือนของผู้บังคับบัญชา ต้องปฎิบัติด้วยความเต็มใจและตั้งใจด้วยความขยันขันแข็ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน เพื่อให้ผลงานส่วนรวมมุ่งไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
           อนึ่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้
          1.  ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  21  มิถุนายน  2543 เป็นต้นไป
          2. ระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศ คำสั่งฉบับใดที่มีข้อความขัดหรือแย้งกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานฉบับนี้ให้ใช้ข้อบังคับฯ ฉบับนี้แทน
          3. ในกรณีมีข้อสงสัย หรือกรณีที่มิได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อบังคับฯฉบับนี้ ให้ถือเอาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 หรือกฎหมายอื่นๆของรัฐ เป็นแนวทางในการปฎิบัติ
          4. บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเว้นข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม หรือกรณีที่มีประกาศใช้กฎหมายใหม่ เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
          5. บริษัทฯ หมายถึงบริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่งจำกัด และให้รวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนบริษัทฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำงานในนามบริษัท
          6. ผู้บังคับบัญชา หมายถึง พนักงานที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้างานของบริษัทฯ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ มอบหมายงานกำกับ หรือควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมตลอดถึงการมีอำนาจสั่งลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯได้
          7. พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ตกลงทำงานกับบริษัท เพื่อรับค่าตอบแทนภายหลังที่ได้ผ่านพ้นระยะการทดลองงานโดยแสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน มีผลงาน ความประพฤติทัศนคติต่องาน และต่อบริษัทฯ รวมทั้งมีสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้และบริษัทฯ รวมทั้งมีสุขภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และบริษัทฯ ตกลงจ้างเป็นการถาวร
          8. พนักงานทดลองงาน หมายถึงบุคคลที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือแต่แรกว่าให้ทดลองงานและอยู่ในช่วงของการทดลองงานนั้น ๆ ตามแต่ลักษณะและสภาพของงานโดยบริษัทฯมีสิทธิจะบอกเลิกจ้าง หรือให้ยืดการทดลองออกไปตามความเหมาะสม เมื่อไรก็ได้ในช่วงการทดลองงาน ทั้งนี้ระยะเวลารวมไม่เกิน 180 วัน หากปรากฎว่าผลงานความประพฤติ ทัศนคติ หรือสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้พนักงานทดลองงานจะได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทุกประการ
          9. พนักงานรายเดือน หมายถึงพนักงานที่บริษัทฯตกลงจ้างโดยจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน
         10. พนักงานรายวัน หมายถึงพนักงานที่บริษัทฯตกลงจ้าง โดยจ่ายค่าจ้างให้เฉพาะวันที่มาทำงาน วันหยุดตามประเพณี ตามที่บริษัทฯกำหนดและวันหยุด วันลาตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด
         11. พนักงานตามสัญญา หมายถึง พนักงานที่บริษัทฯตกลงจ้างเข้ามาทำงาน โดยทำสัญญาเป็นหนังสือเพื่อให้เข้ามาทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นงานตามโครงการหรือเป็นงานทั่วๆไป โดยมีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการจ้าง โดยให้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด
         12. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะโยกย้ายตำแหน่ง หน้าที่และสถานที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานทำงานที่บริษัทในเครือ ที่สำนักงานสาขาหรือสำนักงานสาขาย่อย หรือตามสถานที่ต่างๆที่บริษัทฯกำหนด ตลอดจนงานกะต่างๆตามความเหมาะสมได้ โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
         13. ในกรณีที่บริษัทฯมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวโดยเหตุหนึ่งเหตุใด ที่มิใช่เหตุสุดวิสัยบริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่พนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในวันทำงานที่พนักงานได้รับก่อนบริษัทฯหยุดกิจการ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทไม่ได้ให้พนักงานทำงานและบริษัทฯ จะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มหยุดกิจการ

thcul th football

facebook

สหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย  410 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์:0-2326-0641-9 #1509 ,0-2326-0551 ,0-2739-6680
โทรสาร. 0-2739-6680   E-Mail : wasanmah@hotmail.com

Administrator By: Mr.Wasan Mahingsa  | Authorize By: Mr.Phet Somabut