งานพิธีมิสซาฝังศพคุณแม่ ลูชีอา เต็ม สุขสำราญ จังหวัดจันทบุรี PDF Print E-mail

              

                     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 สหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทยและ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนไทยฮอนด้า จำกัดได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานพิธีศพทางศาสนาคริสต์

นิกายโรมันคาทอลิก คุณแม่ลูชีอา เต็ม สุขสำราญ อายุ 82 ปี ซึ่งเสียชิวิตด้วยโรคชรา

คุณแม่ลูชีอาเต็ม สุขสำราญ เป็นคุณแม่ของท่านอาจารย์ วิโรจน์ สุขสำราญ วิทยากรบรรยาย

และนักฝึกอบรมให้แก่สมาชิกของทางสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทยและ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนไทยฮอนด้า จำกัด โดยพิธีศพจัดขึ้นตามประพณีผู้นับถือศาสนาคริสต์

นิกายโรมันคาทอลิค ณ. อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรีโดยพิธิมิสซา

เริ่มเวลา 10.00 น. จากนั้นได้เคลื่อนศพไปยังสุสานฝังของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

ในเวลา 11.00 น.เป็นอันเสร็จพิธี โอกาสนี้ทางสหภาพแรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทยและ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนไทยฮอนด้า จำกัด ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบของท่าน

อาจารย์วิโรจน์ สุขสำราญ ที่ได้เสียคุณแม่ ลูชีอา เต็ม สุขสำราญ ในครั้งนี้ ขอพรพระเจ้าทรงคุ้มครอง...........